FREE SHIPPING MAINLAND EU
1-4 DAYS DELIVERY FOR MAINLAND EU
1-2 DAYS DELIVERY FOR NETHERLANDS
365 DAGEN BESCHIKBAAR

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van Ramatuelle Beachwear, Pacific Trading & Creations B.V.. gevestigd te Buitenkaag hierna te noemen "Verkoper".
Onder "Koper" wordt verstaan: de partij die Verkoper een aanbod doet en/of met welke partij Verkoper een overeenkomst sluit.

Artikel 1.  Aanbieding en overeenkomst

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Koper en Verkoper. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2. Iedere door Koper aan Verkoper gegeven mondelinge of schriftelijke order is een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst.

1.3. Een overeenkomst tussen Koper en Verkoper komt uitsluitend tot stand door ondertekening van een orderformulier door Verkoper en Koper (de “Overeenkomst").

1.4. Iedere Overeenkomst is een nieuwe afzonderlijke overeenkomst. Indien rechtens komt vast te staan dat niettemin een duurovereenkomst tussen Koper en Verkoper is ontstaan dan is Verkoper te zijner keuze gerechtigd zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding de relevante overeenkomsten geheel of gedeeltelijk op te zeggen met een opzegtermijn van drie maanden.

1.5. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanbiedingen en overeenkomsten ter zake goederen die uit voorraad worden geleverd indien die aanbiedingen en/of overeenkomsten worden gedaan c.q. gesloten na de totstandkoming van een voorafgaande Overeenkomst waarbij deze Algemene Voorwaarden ter hand zijn gesteld.

Artikel 2. Wijze van uitvoeren van de Overeenkomst

2.1. Koper dient binnen 7 werkdagen na ondertekening van de Overeenkomst en/of de orderbevestiging onjuistheden (waaronder vergissingen, schrijf.-, druk- of rekenfouten) schriftelijk aan Verkoper kenbaar te maken. Verkoper zal gegrond bevonden onjuistheden binnen een redelijke termijn corrigeren.

2.2. Verkoper heeft het recht om na totstandkoming van de Overeenkomst binnen redelijke grenzen en indien door commerciële, handelsgebruikelijke of technische redenen gerechtvaardigd wijzigingen aan te brengen in specificaties (zoals kleuren, maten, aantallen, et cetera). Tevens heeft Verkoper het recht om in die omstandigheden bepaalde artikelen niet te leveren.

2.3. De artikelen van Verkoper worden los en onafhankelijk van elkaar verkocht. Koper kan slechts levering van sets (met elkaar te combineren artikelen) verlangen, wanneer uit de Overeenkomst blijkt dat de betrokken artikelen als set aan Koper zijn verkocht. Indien Verkoper desondanks geen set levert, kan Koper, nadat uit overleg met Verkoper is gebleken dat een passende oplossing niet mogelijk is, de Overeenkomst voor wat die artikelen betreft ontbinden.

Artikel 3.  Betaling

3.1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Geschied de betaling binnen 10 dagen na factuur datum kan de Koper 3% van het totaal bedrag aftrekken.

3.2. Verkoper is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen.

3.3. In geval van betaling door middel van automatische incasso geldt een stornerings termijn van maximaal 5 (vijf) werkdagen te rekenen vanaf de dag dat de gelden zijn afgeschreven. Eén en ander overeenkomstig Richtlijn 2000/35EG Betaaldiensten.

3.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Koper van rechtswege in verzuim en is Verkoper gerechtigd over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum de wettelijke rente (overeenkomstig Richtlijn 2000/35/EG Bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties) + 2 % in rekening te brengen onverminderd het recht van Verkoper om volledige schadevergoeding op basis van de wet te vorderen.

3.5. Bij levering in gedeelten kan ieder gedeelte apart in rekening worden gebracht. De bepalingen van de leden 1 t/m 4 van dit Artikel zijn alsdan onverminderd van toepassing.

3.6. Een betaling door Koper geldt ter voldoening van de langst openstaande factuur, ongeacht wat Koper bij zijn betaling vermeldt.

3.7. Verkoper behoudt zich het recht voor om te allen tijde vooraf betaling van Koper te verlangen van geleverde en nog te leveren goederen voordat hij tot enige (verdere) levering overgaat.

3.8. Betaling dient steeds plaats te vinden in de valuta als aangegeven in de Overeenkomst en zonder korting of verrekening door Koper.

Artikel 4. Verkoopprijzen en Consumentenprijzen

Alle wederverkoopprijzen die Verkoper verstrekt zijn uitsluitend bedoeld als adviesprijzen en waaraan Koper niet gebonden is. Verkoopprijzen zijn vertrouwelijk tussen Verkoper en Koper.


Artikel 5. Ontbinding

5.1. Verkoper is gerechtigd iedere Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel - te zijner keuze - de (verdere 1 uitvoering van die Overeenkomst op te schorten. zonder enige gehoudenheid tot het betalen van schadevergoeding. indien:

      - surseance van betaling, faillissement, liquidatie of curatele van Koper is aangevraagd of verleend of een aanbod is gedaan of overeenkomst is gesloten ter zake een (buitengerechtelijke) 
        schuldregeling;

      - de activiteiten van het bedrijf van Koper worden gestaakt;
      - de activiteiten van Koper door een derde geheel of gedeeltelijk worden overgenomen;
      - een directe of indirecte wijziging van zeggenschap of eigendom in (een gedeelte van) de rechtspersoon van Koper plaatsvindt;
      - een substantiële wijziging in het management van Koper plaatsvindt;
      - conservatoir of executoriaal beslag is gelegd op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Koper;
      - Koper niet, niet-tijdig of niet conform de eisen van Verkoper een in Artikel 12 genoemde zekerheid verstrekt ter zake de nakoming van zijn verplichtingen.

5.2. Verkoper is gerechtigd iedere Overeenkomst te ontbinden of op te schorten indien Koper in verzuim is ter zake de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of enige andere materiële verplichting uit hoofde van enige Overeenkomst met Verkoper.

5.3. Indien Verkoper de Overeenkomst ontbindt op grond van een toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van enige betalingsverplichting of andere materiële verplichting is Koper naast de verplichting mee te werken aan ongedaan making van de reeds ontvangen prestaties een schadevergoeding verschuldigd ter hoogte van 50% van de orderwaarde van de goederen, onverminderd het recht van Verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6. Overmacht

6.1. Onder overmacht in de zin van deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van enige op een partij rustende verbintenis verhinderen en die niet aan die partij zijn toe te rekenen, doordat ze niet te wijten zijn aan diens schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van die partij komen zoals oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, een van overheidswege afgekondigde nationale rouw, werkstaking, transportmoeilijkheden, handelsbeperkingen, brand, ziekte, arbeidsongeschiktheid of faillissement van de door Verkoper ingeschakelde derden, het niet of niet tijdig leveren van goederen door leveranciers van Verkoper, storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen, waaronder water en elektriciteit en andere ernstige storingen in het bedrijf van Verkoper of door haar ingeschakelde derden.

6.2. Verkoper is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting voortvloeiend uit enige Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

6.3. Indien Verkoper door overmacht of andere buitengewone omstandigheden niet of niet tijdig in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van enige Overeenkomst na te komen, heeft Verkoper het recht die Overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren of wel - indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is - de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij gehouden is enige schadevergoeding aan Koper te voldoen.

6.4. Koper is in geval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.

6.5. Indien één der partijen bij een Overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die overeenkomst te voldoen is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 7. Levering

7.1. Tenzij anders overeengekomen tussen Koper en Verkoper, vindt de levering DDP (Delivery Duty Paid; Incoterms 2010) plaats, op een door Verkoper te bepalen wijze van verzending en geschiedt door afgifte van de goederen op een door Koper aangewezen adres. Levering vindt plaats op het moment dat de goederen door Verkoper op het door Koper aangewezen adres worden afgegeven. Ten onrechte niet door Koper geaccepteerde of niet tijdig door Koper afgehaalde goederen worden geacht te zijn geleverd aan Koper op het moment dat levering had plaatsgevonden indien Koper zijn verplichtingen wel was nagekomen.

7.2. Het risico met betrekking tot de goederen gaat op Koper over vanaf het moment van levering.

7.3. Verkoper heeft het recht ten onrechte niet geaccepteerde of tijdig afgehaalde goederen voor rekening en risico van Koper op te slaan. De naar redelijkheid te bepalen opslagkosten worden bij Koper in rekening gebracht en zijn aanstonds opeisbaar.

7.4. Bij strijd tussen deze Algemene Voorwaarden en de Incoterms 2010 prevaleren deze Algemene Voorwaarden .

Artikel 8. Leveringsdata

8.1. Onder "leveringsdatum" wordt verstaan de datum waarop de levering als bedoeld in Artikel 7.1 plaatsvindt.

8.2. Overeengekomen leveringsdata worden door Verkoper zoveel mogelijk in acht genomen, doch deze gelden als indicatieve en nooit als fatale termijnen.

8.3. Verkoper is gerechtigd om, indien noodzakelijk, leveringsdata aan te passen voor zover de levering van Verkoper afhankelijk is van prestaties van derden, zoals leveranciers, transporteurs en douaneautoriteiten.

8.4. Koper erkent dat de leveringsdata zijn gebaseerd op de aan Verkoper ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst bekende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties te leveren door derden, op van de door die derden aan Verkoper verstrekte gegevens.

8.5. Verkoper is uitsluitend in verzuim ten aanzien van overschrijding van een lever termijn indien Koper hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld, daarbij stellende een redelijke termijn voor nakoming, en Verkoper na die redelijke termijn alsnog in gebreke blijft met die nakoming.

8.6. Indien geen leveringsdatum is overeengekomen, zal Verkoper de goederen leveren binnen eer naar zijn oordeel redelijke termijn.

Artikel 9. Klachten

9.1. Koper dient klachten ter zake van zichtbare gebreken of ter zake het niet leveren van goederen binnen acht werkdagen na levering respectievelijk de factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan Verkoper kenbaar te maken.

9.2. Klachten ter zake van gebreken, die niet door het nemen van eenvoudige steekproeven kunnen worden ontdekt moeten binnen acht dagen na ontdekking en in ieder geval binnen zes maanden na levering van de goederen schriftelijk bij Verkoper zijn ingediend.

9.3. Indien Verkoper een klacht gegrond acht, dan heeft deze de keuze binnen redelijke termijn de goederen te herstellen of te vervangen, de waarde van de goederen te crediteren dan wel op een andere passende wijze aan de klacht tegemoet te komen.

9.4. Klachten over geringe en/of in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, maat, kleur afwerking etc., alsmede klachten over het feit dat bepaalde artikelen uit het assortiment zijn gehaald, worden door Verkoper niet gegrond geacht.

Artikel 10.  Retouren

10.1. Verkoper crediteert aan Koper de transportkosten en de aan Koper in rekening gebrachte inkoopsprijs ter zake terecht geretourneerde goederen.

10.2. Verkoper dient vooraf schriftelijk toestemming te verlenen voor retourzendingen. Verkoper zal Koper schriftelijk mededelen of Verkoper de zaken zal (laten) ophalen of dat Koper de zaken dient terug te sturen.

10.3. In geval van retourzending door Koper blijven de zaken voor rekening en risico van Koper totdat Verkoper de zaken heeft ontvangen.

10.4. Uit ontvangst door Verkoper van retour gezonden zaken kan geen goedkeuring of aanvaarding van retouren worden afgeleid.

10.5. Verkoper slaat onterecht geretourneerde zaken voor rekening en risico van Koper op.

Artikel 11.  Incassokosten

11.1. Alle kosten van zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke maatregelen die Verkoper tegen Koper moet nemen, komen voor rekening van Koper.

11.2. De door Koper te vergoeden incassokosten bedragen bij de eerste betalingsherinnering of aanmaning tenminste 15 % van het geen Koper aan Verkoper verschuldigd is en worden gesteld op tenminste EUR 150.— per volgende betalingsherinnering of aanmaning.

11.3. Wanneer Verkoper de vordering uit handen geeft. dient Koper de kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand van Verkoper te vergoeden, welke berekend worden volgens het Incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zulks evenwel met een minimum van EUR 150,-

11.4. De in dit Artikel vermelde bedragen zijn opeisbaar door het enkele feit dat Verkoper zich genoodzaakt ziet Koper aan te manen of verdere (rechts)maatregelen te nemen.

Artikel 12. Zekerheden

12.1. Verkoper is gerechtigd te bepalen dat Koper een zekerheids(recht) dient te stellen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van Koper. Tevens is Verkoper gerechtigd de termijn voor het vestigen van die zekerheid te bepalen.

12.2. Het niet, niet geheel of niet tijdig voldoen aan de verlangde zekerheden levert een toerekenbare tekortkoming in de nakoming (wanprestatie) op die opschorting en ontbinding van de Overeenkomst rechtvaardigt.

Artikel 13. Garanties

Garantieverplichtingen rusten slechts op Verkoper, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.


Artikel 14.  Eigendomsvoorbehoud

14.1. Verkoper behoudt zich de eigendom van alle geleverde of te leveren zaken voor, totdat integraal aan Verkoper voldaan zullen zijn:

     - de door Koper verschuldigde prestaties en (betalings)verplichtingen voor alle krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken;
     - vorderingen wegens tekortschieten van Koper in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

14.2. Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op Koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in lid 6 van dit Artikel.

14.3. Koper is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen schade, waaronder brand- en waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren en deze verzekeringen aan Verkoper op verzoek ter inzage te geven.

14.4. Indien Koper met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of de verplichtingen uit /hoofde van dit Artikel jegens Verkoper tekortschiet of Verkoper goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten. is Verkoper gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen.

14.5. Verkoper zal na terugneming van de zaken als bedoeld in lid 4 aan Koper crediteren de marktwaarde van de zaken (welk bedrag in geen geval hoger is dan de aan Koper in rekening gebrachte inkoopsprijs) verminderd met de kosten van terugneming.

14.6. Het is Koper toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aar derden te verkopen en over te dragen.

14.7. Al het promotiemateriaal dat Verkoper aan Koper ter beschikking stelt voor de promotie van haar producten en/of merken, blijft eigendom van Verkoper en moet op eerste verzoek van Verkoper onmiddellijk worden geretourneerd. Het promotiemateriaal mag niet worden verkocht en/of overgedragen aan derden.

Artikel 15. Verbod van wijziging van geleverde producten

Het is Koper niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in (vermeldingen op) de aan hem geleverde producten en verpakkingen.


Artikel 16. Aansprakelijkheid

16.1. Verkoper is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die Koper lijdt uit hoofde van een Overeenkomst al dan niet veroorzaakt door een medewerker/werknemer of door Verkoper ingeschakelde derden.

16.2. Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor immateriële of gevolgschade die Koper lijdt uit hoofde van een Overeenkomst.

16.3. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade geleden door derden ter zake van schending van aan deze derden toekomende rechten, waaronder uitdrukkelijk begrepen rechten van industriële en intellectuele eigendom.

16.4. Met in achtneming van het bepaalde in dit Artikel is iedere aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot het bedrag dat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van Verkoper uitkeert ter zake de veroorzaakte schade.

16.5. Verkoper is ter zake van door haar geleverde zaken, welke afkomstig zijn van derden, slechts aansprakelijk jegens Koper voor zover de derde zijn aansprakelijkheid niet heeft beperkt of uitgesloten.

Artikel 17. Intellectuele eigendomsrechten

Koper zal alle reclameactiviteiten, inclusief seizoen acties, door hem gevoerd met betrekking tot artikelen van Verkoper vooraf onderwerpen aan de goedkeuring van Verkoper; deze goedkeuring kan hem slechts worden onthouden indien de reclameactiviteiten dreigen afbreuk te doen aan de reputatie en het image van het merk van Verkoper en van de onder dat merk verkochte artikelen. Dit laat onverlet het recht van Koper om zelf de wederverkoopprijzen vast te stellen.


Artikel 18. Internetverkoop

Koper kan producten of diensten die worden gekocht krachtens de Overeenkomst ("Producten"), uitsluitend op een website, het Internet/World Wide Web of een andere elektronische communicatienetwerk ("Internet") verkopen als deze voldoet aan de volgende voorwaardenop eerste verzoek van Verkoper, zal Koper aan Verkoper alle relevante informatie over de juridische entiteit van Koper verstrekken waaronder maar niet beperkt tot de plaats van oprichting, financiële gegevens. directe en indirecte aandeelhouders en directe en indirecte bestuurders;

      - Koper biedt de Producten uitsluitend te koop aan op Internet via zijn eigen website, onder zijn eigen merk en met gebruikmaking van zijn eigen domeinnaam;
      - Koper zal de Producten niet verkopen, of machtiging daartoe geven, op of via websites van derden, inclusief_ maar niet beperkt tot, veilingsites zoals ebay.com, iOffer com en alibaba.com 
        en retail sites van derden zoals amazon.com en buy.com

      - Koper verkoopt geen tweedehands producten op zijn website;
      - Koper zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper actief bestellingen voor de Producten proberen te verkrijgen van klanten waarvan hij aanneemt of redelijkerwijs zou 
        moeten aannemen dat zij de Producten zullen doorverkopen op Internet (onder een ander merk dan dat van Koper en met gebruikmaking van domeinnaam van Koper), of van klanten die zijn 
        voorbehouden aan Verkoper of andere kopers of, indien van toepassing, van klanten die buiten een door Verkoper bevestigd geografisch gebied zijn gevestigd;

                    - Koper houdt voldoende voorraden van de Producten aan om hem in staat te stellen binnen een redelijke termijn alle bestellingen te verwerken die hij via Internet ontvangt;
                      de domeinnaam van de website van Koper mag geen merknaam of een ander intellectueel eigendomsrecht van Verkoper bevatten of enige gelijkenis daarmee vertonen;
                      de website van Koper mag op geen enkel moment de uitstraling van de officiële website van Verkoper hebben;
                    - Koper mag materiaal dat betrekking heeft op Verkoper en/of de bedrijfsactiviteiten van Verkoper of een verband met Verkoper en/of de bedrijfsactiviteiten van Verkoper aangeeft of 
                      impliceert, uitsluitend op Internet registreren of publiceren na voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper;

                    - Koper moet Verkoper tonen dat zijn beleid en de door hem ingestelde procedures met betrekking tot de acceptatie en afhandeling van retourzendingen, restituties en omruiling van 
                      Producten die via Internet werden verkocht, er de bescherming van de persoonsgegevens van de klanten, aanvaardbaar voor Verkoper zijn;

                    - Op verzoek van Verkoper zal Koper aan Verkoper gedetailleerde schriftelijke informatie verstrekken over zijn wederverkoper en over retouren door consumenten op een door Verkoper 
                      aangegeven wijze;

                    - Koper zal geen beeldmateriaal. handelsmerken of ander intellectuele eigendomsrechten van Verkoper, inclusief, maar niet beperkt tot, foto's, visueel materiaal van promotieacties en/of 
                      afbeeldingen van producten van Verkoper ("Materiaal') op de website van Koper plaatsen tenzij;

                              - hij daartoe is gemachtigd door Verkoper op grond van een uitdrukkelijke schriftelijke licentie; en

                              - het Materiaal strikt in overeenstemming is met de standaarden en vereisten van Verkoper en schriftelijk is goedgekeurd door Verkoper voordat het wordt geplaatst op de website 
                                van Koper;

      - 
Koper zorgt ervoor dat zijn website geen links naar andere websites bevat, daarop geen advertenties. marketingmateriaal of andere reclameboodschappen (kunnen) voorkomen en/of niet door 
        derden kan worden geëxploiteerd, waardoor naar het oordeel van Verkoper de reputatie en het imago van Verkoper, het handelsmerk en/of artikelen van Verkoper die worden verkocht onder 
        dat handelsmerk, worden geschaad.

Artikel 19. Toepasselijk recht, forum- en domiciliekeuze

19.1. De Overeenkomsten tussen Koper en Verkoper worden beheerst door Nederlands recht. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, 11 april 1980, is expliciet uitgesloten.

19.2. De geschillen welke tussen Koper en Verkoper mochten ontstaan naar aanleiding van een door Koper met Verkoper gesloten Overeenkomst worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 20. Ongeldige bepalingen

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig zou blijken te zijn dan:

  • blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden niettemin van kracht en

dient de niet werkzame bepaling te worden geïnterpreteerd als of omgezet in een werkzame bepaling van zoveel mogelijk deze.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hierover meer in de privacy policy. Manage cookies
FREE SHIPPING MAINLAND EU
1-4 DAYS DELIVERY FOR MAINLAND EU
1-2 DAYS DELIVERY FOR NETHERLANDS
365 DAGEN BESCHIKBAAR